Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia i wdrażanie

5 kwietnia 2022

NR 27 (Marzec 2022)

MOCny START w przyszłość z PKP Energetyka. Jak zbudować program stażowy o strategicznym znaczeniu dla organizacji?

0 226

PKP Energetyka zbudowała Program Stażowy MOCny START na podstawie swoich wartości, które nadały jasny kierunek na etapie planowania oraz realizacji programu. Program stażowy ma istotne znaczenie w organizacji, gdyż jest działaniem wypracowanym w trakcie operacjonalizacji strategii przyjętej na lata 2021–2030. Istotą powodzenia ww. programu okazało się zaangażowanie opiekunów oraz oparcie jego realizacji na projekcie stażowym.

Program stażowy jako działanie wynikające z inicjatywy strategicznej

Strategia Grupy Kapitałowej PKP Energetyka określona na lata 2021–2030 składa się z IV filarów strategicznych: Rozwój Infrastruktury Dystrybucyjnej, Doskonałość Operacyjna, Polska Zielona Kolej i Odpowiedzialna Firma. W ramach IV filaru – Odpowiedzialna Firma – została wypracowana inicjatywa przeciwdziałania luce pokoleniowej, w której jednym z działań jest realizacja Programu Stażowego MOCny START.
Strategia 2030 wynika i realizowana jest na podstawie wartości  Grupy Kapitałowej PKP Energetyka, dlatego program stażowy został zaprojektowany tak, by ściśle korelować z wartościami: jakość, bezpieczeństwo, zaangażowanie i efektywność.
Program stażowy realizuje dwa główne cele: 

POLECAMY

 • budowanie wizerunku PKP Energetyka jako atrakcyjnego pracodawcy,
 • pozyskanie potencjalnych kandydatów pod kątem przyszłych potrzeb kadrowych.

Oprócz dwóch głównych celów realizowanych z punktu widzenia całej organizacji program stażowy ma za zadanie wygenerować wartość dodaną dla każdej komórki organizacyjnej przyjmującej stażystę. Jest to możliwe dzięki projektowi stażowemu, który jest ściśle związany z zadaniami realizowanymi w danej komórce i stanowi główne zadanie stażysty realizowane w trakcie programu.
 

Ryc. 1. Grupa Kapitałowa PKP Energetyka, Strategia 2030, IV filary strategiczne
Źródło: Opracowanie własne.


Dobre przygotowanie programu jest warunkiem sukcesu 

Planując program stażowy, w pierwszej kolejności konieczne było wybranie komórek organizacyjnych, w których istniała zarówno potrzeba, jak i możliwość przyjęcia stażysty. Ponieważ program ten realizowany jest w ramach działań wynikających z inicjatyw strategicznych, po stronie menedżerów istniała bardzo duża świadomość jego istotności, a co za tym idzie – otwartość na przyjęcie stażystów. Zostało zgłoszone więcej wniosków o organizację stażu, niż przewidziano miejsc stażowych. 
Równie istotne było przygotowanie atrakcyjnego przebiegu programu stażowego, którego oferta będzie przyciągała studentów i zachęcała do udziału. PKP Energetyka postawiła na umożliwienie stażystom rozwoju poprzez:

 • realizację ambitnych zadań oraz projektu stażowego,
 • udział w szkoleniach i webinarach,
 • dostęp do platformy e-learningowej,
 • indywidualną analizę mocnych stron w oparciu o kwestionariusz Extended DISC,
 • informację zwrotną udzielaną przez Opiekuna. 
   
Jako kryteria wyboru komórek organizacyjnych, w których realizowany będzie program, określono:
 • wpływ zadań realizowanych przez komórkę na główne obszary działalności operacyjnej: dystrybucja energii, utrzymanie infrastruktury dystrybucyjnej i budowa oraz utrzymanie sieci trakcyjnej,
 • przyszłe potrzeby kadrowe w danej komórce, w tym potrzeby wynikające z planów sukcesji i odejść emerytalnych,
 • propozycja projektu stażowego, stanowiącego wartość dla organizacji,
 • wyznaczenie opiekuna posiadającego chęć i kompetencje potrzebne do zapewnienia wsparcia stażyście.


Ponadto w ramach programu zostało zorganizowane spotkanie typu leadership z prezesem Grupy Kapitałowej Wojciechem Orzechem, podczas którego stażyści mogli porozmawiać o początkach kariery prezesa, a także dowiedzieć się, jak konsekwentnie i skutecznie realizować swoje cele.
Dla powodzenia programu stażowego kluczowa jest rola opiekuna stażysty. Opiekunowie zostali nieprzypadkowo wybrani spośród menedżerów i pracowników o wysokich kompetencjach mentorskich oraz komunikacyjnych. Dodatkowo, przed rozpoczęciem stażu, opiekunowie przeszli krótkie, lecz intensywne przygotowanie do tej ważnej roli. Jedną z wartości PKP Energetyka jest ZAANGAŻOWANIE. To właśnie dzięki zaangażowaniu opiekunów możliwa była realizacja programu na wysokim poziomie jakości, z obopólną korzyścią dla stażystów i organizacji.
 

Ryc. 2. Program Stażowy MOCny START, materiały promocyjne
Źródło: Opracowanie własne.


Promocja programu na szeroką skalę

Cztery miesiące przed planowanym startem rozpoczęła się intensywna promocja Programu Stażowego MOCny START poprzez:

 • stronę korporacyjną – zakładka Kariera,
 • udział w Programie Kariera organizowanym przez Polską Radę Biznesu,
 • ogłoszenia rekrutacyjne na portalu Pracuj.pl,
 • informacje na profilach firmowych LinkedIn oraz Facebook,
 • ogłoszenia w biurach karier na uczelniach,
 • udział w wydarzeniach na uczelniach,
 • artykuły w magazynie „Semestr”.

Kampania promocyjna wymagała profesjonalnego przygotowania materiałów pod względem graficznym oraz redakcyjnym. Promocja przyniosła oczekiwane efekty, do programu na 27 miejsc wpłynęło ponad 1700 zgłoszeń (63 kandydatów na jedno miejsce!).

Rekrutacja do programu

Spore wyzwanie stanowiła selekcja aplikacji z uwagi na ich olbrzymią liczbę. Było to możliwe tylko dzięki funkcjonalności systemu eRecruiter i olbrzymiemu zaangażowaniu specjalistów HR.  
Proces rekrutacji obejmował dwa etapy:

 1. pierwsze spotkanie online,
 2. drugie spotkanie na żywo, podczas którego kandydat prezentował przygotowany wcześniej materiał na temat własnych doświadczeń i kompetencji, które mógłby wykorzystać podczas stażu w PKP Energetyka.

Spotkania prowadzone były przez specjalistów HR, przy udziale menedżera komórki przyjmującej stażystę, który podejmował decyzję o wyborze konkretnego kandydata.
Przy wyborze stażystów miały znaczenie:

 • kierunek wykształcenia,
 • zainteresowanie tematyką spójną z działalnością PKP Energetyka,
 • motywacja do udziału w wymagającym programie stażowym.

Ważne były również komunikatywność, otwartość na rozwój i określone kompetencje merytoryczne potrzebne do pracy w danej komórce (np. czytanie schematów elektrycznych, znajomość AutoCAD, zaawansowana obsługa MS Excel).
 

Ryc. 3. Przykładowe projekty stażowe
Źródło: Opracowanie własne.


Realizacja programu

Kolejnym wyzwaniem była realizacja programu stażowego w czasach pandemii i pracy hybrydowej. W zgodzie z nadrzędną wartością PKP Energetyka, którą jest BEZPIECZEŃSTWO, priorytetem było zapewnienie bezpiecznych warunków i minimalizacja ryzyka zarażenia. Część działań, takich jak spotkania informacyjne, szkolenie BHP, szkolenia rozwojowe oraz spotkania podsumowujące, zdecydowano się przeprowadzić w formule online, aby ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Jednak większość stażu realizowana była stacjonarnie, aby umożliwić stażystom prawdziwe poznanie specyfiki pracy oraz kultury organizacyjnej, a także stały, bezpośredni kontakt z opiekunem. Zostało zorganizowane tylko jedno grupowe spotkanie „na żywo” w Warszawie z prezesem Wojciechem Orzechem, przy zachowaniu wzmożonych środków ostrożności i przestrzeganiu zasad dystansu społecznego.
Program stażowy został tak zaprojektowany, by głównym zadaniem stażysty była realizacja konkretnego projektu pod okiem opiekuna, który wspierał stażystę merytorycznie, informacyjnie i organizacyjnie. Realizacja projektu stażowego wymagała od uczestników poszerzenia wiedzy z danego zakresu, umożliwiła im zdobycie cennych doświadczeń i stanowiła mocny punkt do wpisania w życiorysie. PKP Energetyka zyskała dzięki projektom stażowym gotową bazę rozwiązań do implementacji. Projekty stażowe doskonale wpisują się w wartość EFEKTYWNOŚĆ, gdyż stanowią namacalną wartość dodaną dla organizacji.
Ponadto stażyści wykonywali standardowe zadania realizowane w komórce, w której odbywał się staż, dzięki czemu dokładnie poznali zakres działalności danej komórki. Każdy ze stażystów spędził kilka dni w innych działach, aby zapoznać się w szerszym zakresie ze s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy