List intencyjny a umowa przedwstępna. W jaki sposób stosować te dwa dokumenty w relacjach między pracodawcą a przyszłym pracownikiem?

Prawo pracy w praktyce Otwarty dostęp

Często zawarcie umowy o pracę jest odwleczone w czasie z uwagi na przeszkody natury prawnej czy faktycznej. Proces rekrutacji oraz pozyskanie przyszłego pracownika jest często wieloetapowym, długim procesem nie tylko dla pracodawcy, lecz także pracownika. Zatrudnienie wybranego pracownika często następuje w późniejszym okresie z uwagi na okoliczności, takie jak konieczność wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika czy obowiązujący go zakaz konkurencji. Aby zagwarantować pracownikowi zawarcie z nim umowy o pracę, a pracodawcy pozyskanie wybranego pracownika, dochodzi do zawierania umowy przedwstępnej lub uzyskiwania przez pracownika listu intencyjnego.

MOWA PRZEDWSTĘPNA 

Czym jest umowa przedwstępna?
Umowa przedwstępna, inaczej promesa zatrudnienia, to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia w przyszłości z góry oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Zazwyczaj umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy w chwili jej zawierania strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć umowy przyrzeczonej – umowy o pracę, a jednak chcą zapewnić sobie możliwość, gwarancję jej zawarcia w przyszłości.

Dopuszczalność zawarcia umowy przedwstępnej w stosunkach pracy 
W pierwszej kolejności należy podnieść, że możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej, w której zostanie podjęte zobowiązanie zawarcia umowy o pracę. Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują zawarcia takiej umowy przedwstępnej, ale też jej nie wyłączają. Możliwe jest więc odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 300 k.p.), gdyż nie jest to sprzeczne z zasadami prawa pracy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1972 r., III PZP 13/72, wyrok z dnia 15 marca 1977 r., I PRN 22/77). Kodeks pracy w art. 300 wskazuje, iż w przypadku materii nieuregulowanej w Kodeksie pracy do stosunków pracy zastosowanie ma Kodeks cywilny. Tym sposobem w relacjach pracowniczych można stosować umowę przedwstępną, zwłaszcza w sytuacji, gdy niemożliwe jest (np. z uwagi na zakaz konkurencji) albo utrudnione (np. z uwagi na konieczność uzyskania odpowiednich pozwoleń) zawarcie umowy o pracę. Powyższe potwierdza również jednogłośne orzecznictwo sądów powszechnych wskazujące, że umowa między „przyszłym pracownikiem” i „przyszłym pracodawcą”, zobowiązująca strony do zawarcia w przyszłości umowy o pracę, jest dopuszczalna (SN z dnia 19 stycznia 1998 r., I PKN 482/97).
Zawarcie umowy przedwstępnej daje gwarancję stronom, przyszłemu pracownikowi oraz pracodawcy, iż podejmą współpracę. Z kolei w przypadku uchylania się którejś ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej, można dochodzić odszkodowania albo nawet zawarcia umowy przyrzeczonej mimo braku woli jednej ze stron. Jest to istotna cecha różnicująca umowę przedwstępną od listu intencyjnego, który zawiera informację o planowaniu zawarcia umowy przez jedną ze stron, ale nie daje żadnego zabezpieczenia w celu wyegzekwowania deklaracji. Oczywiście strony, które zawarły przedwstępną umowę o pracę, mogą na skutek zgodnych oświadczeń woli w każdej chwili ją rozwiązać albo zmienić. Jednakże podkreślenia wymaga, iż musi być to zgodna wola obu stron umowy przedwstępnej. 

Co obligatoryjnie musi zawierać umowa przedwstępna?
Zgodnie z art. 389 Kodeksu cywilnego umowa przedwstępna powinna zawierać istotne elementy umowy przyrzeczonej. Zatem aby przedwstępna umowa o pracę była dla stron wiążąca, powinna zawierać zindywidualizowane elementy umowy o pracę, jakie wskazuje art. 29 Kodeksu pracy,...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI