Prawa autorskie w relacji pracodawca-pracownik w praktyce

Prawo pracy w praktyce

Pracodawcy, których pracownicy wykonują pracę twórczą, mogą być zainteresowani rozpowszechnianiem dzieł swoich pracowników i czerpaniem z tego korzyści. Aby doszło do nabycia praw autorskich do utworu pracownika, musi być spełnionych kilka warunków. Brak któregokolwiek z nich oznacza potrzebę zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Prawa autorskie chronią działalność twórczą – każdy przejaw takiej działalności, o ile ma charakter indywidualny. W wyniku działań podejmowanych przez twórcę powstaje utwór i to on jest przedmiotem praw autorskich. Utworem są zatem publikacje literackie, dzieła plastyczne, dzieła muzyczne, ale też programy komputerowe i filmy czy fotografie, chociażby nie były ukończone. Nie jest natomiast utworem idea, procedura czy koncepcja matematyczna. Uzasadnieniem dla wyłączenia określonych kategorii działalności ludzkich jest to, że prawa autorskie nie mają chronić każdego przejawu aktywności intelektualnej człowieka. Tak daleko posunięta ochrona mogłaby stanowić przeszkodę w rozwoju kultury, nauki lub gospodarki.
Mówiąc o prawach autorskich, najczęściej mamy na myśli majątkowe prawa autorskie. Rozumiemy przez mnie prawa, które pozwalają osobie, której przysługują, korzystać z utworu, pobierać wynagrodzenie od innych osób, które korzystają z utworu, oraz rozporządzać nim, czyli na przykład udzielić licencji na korzystanie z programu komputerowego. Prawa autorskie majątkowe w chwili powstania utworu przysługują twórcy, ale na mocy różnych zdarzeń (np.: w drodze umowy, dziedziczenia) mogą przejść na inne osoby.
Natomiast prawa autorskie osobiste zawsze przynależą twórcy i są niezbywalne. Stanowią one o więzi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI