Dołącz do czytelników
Brak wyników

WIEDZA I INNOWACJE

1 kwietnia 2020

Wirtualny spacer w drodze do komercjalizacji obiektów biurowych

39

Firma doradcza Walter Herz wdraża usługę spacerów wirtualnych po budynkach komercyjnych  

- W ramach poszukiwania nowych rozwiązań wdrażamy usługę wirtualnego spaceru po nieruchomościach, które obsługuje nasza firma. Warszawskie Centrum Królewska, za które odpowiadamy jako wyłączny agent komercjalizacji to pierwszy obiekt, w którym uruchomiliśmy to rozwiązanie. Wirtualne spacery po budynkach uzupełnią system usług internetowych i telefonicznych, jakie wprowadziliśmy właśnie do obslugi klientów. Jestem przekonany, że ułatwi to firmom podejmowanie decyzji w zakresie wynajmu powierzchni i pozwoli utrzymać płynność rezerwacji – informuje Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz.             

- Uważam, że wiele branż może zyskać na szerszym wprowadzeniu usługi wizualizacji wnętrz. Nie tylko firmy poszukujące powierzchni do wynajęcia oraz biura i agencje nieruchomości, ale także deweloperzy, projektanci budynków i wnętrz, restauracje, hotele, czy indywidualni właściciele nieruchomości przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż. Wirtualne oglądanie wprowadzają przecież masowo także muzea, galerie i inne placówki kulturalne, a niebawem prawdopodobnie standardem staną się także wirtualne showroomy motoryzacyjne, czy na przykład modowe - dodaje Bartłomiej Zagrodnik.   

Dzięki wirtualnemu spacerowi można zobaczyć Centrum Królewska od środka. Pospacerować korytarzami i wyjrzeć z okien jednego z najbardziej rozpoznawalnych i reprezentacyjnych budynków biurowych w Warszawie. Zobaczyć widok na Ogród Saski i Starówkę, jaki oferuje ten utytułowany biurowiec, zaprojektowany w pracowni APA Kuryłowicz & Associates.  

Monika Gałat-Nipochorska, przedstawiciel inwestora, Wiceprezes Zarządu Rezydent SA. zaznacza, że dzięki ciągłemu proces modernizacji, jakiemu poddawane jest Centrum Królewska oraz wprowadzanym nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, budynek cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród nabywców. – Biurowiec zapewnia m.in. systemy bezpieczeństwa, które spełniają wymagania takich instytucji, jak fundusze inwestycyjne czy ambasady – dodaje.

Michał Karolkiewicz, Junior Negotiator w Walter Herz, zwraca również wagę na zaawansowane rozwiązania do spotkań, jakimi dysponuje Centrum Królewska. I informuje, że w biurowcu usytuowanym przy skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej z Królewską dostępne jest już tylko jedna wolna powierzchnia biurowa, która mieści się na 11 piętrze w budynku. - Biuro o powierzchni około 500 mkw. ma układ gabinetowy, ale istnie możliwość dostosowania powierzchni do indywidualnych potrzeb najemcy – podaje.

Czternastokondygnacyjny budynek, dysponujący niemal 11 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A, oferuje także trzypoziomowy parking podziemny dla ponad 100 aut z bezobsługowym wjazdem oraz parking dla rowerów, szatnie dla rowerzystów i stanowiska ładowania samochodów elektrycznych. Centrum Królewska posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Very Good w kategoriach Building Management oraz Asset Performance.

Wirtualny spacer po Centrum Królewska w Warszawie

o Walter Herz

Walter Herz jest wiodącym na rynku, polskim podmiotem prowadzącym działalność w sektorze nieruchomości komercyjnych na terenie całego kraju. Od 7 lat firma świadczy kompleksowe oraz strategiczne doradztwo: najemcom, inwestorom i właścicielom nieruchomości. Zapewnia pełną obsługę dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Eksperci Walter Herz wspierają klientów w poszukiwaniu i wynajmie powierzchni biurowych, doradzają w przypadku projektów inwestycyjnych oraz projektów hotelowych.

Poza siedzibą w Warszawie, firma posiada odziały w Krakowie i Gdańsku. Firma Walter Herz jest twórcą Akademii Najemcy, pierwszego w Polsce projektu, który wspiera i edukuje najemców powierzchni komercyjnych z całej Polski, szkolenia są stacjonarne, prowadzone w największych miastach w kraju. W trosce o najwyższy poziom etyczny świadczonych usług wprowadziła Kodeks Dobrych Praktyk.


Virtual walk on the way to commercializing office buildings

Walter Herz consulting company is implementing virtual walks around the commercial buildings

- While searching for new solutions, we are implementing a virtual walk around the properties supported by our company. As the sole commercialization agent of Warsaw’s Centrum Królewska,  we are launching this solution is in this facility first. Virtual walks around the buildings will complement the system of internet and telephone services that we have just launched as part of our customer service. I am convinced that it will make it easier for companies to make decisions about leasing space and will allow to maintain smooth booking - informs Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO at Walter Herz.

-I believe that many industries can benefit from a wider introduction of interior visualization services. Not only companies looking for space for rent and offices and real estate agencies, but also developers, building and interior designers, restaurants, hotels and individual owners of properties for rent or sale. Virtual viewing is also introduced massively by museums, galleries and other cultural institutions, and soon virtual automotive showrooms and for example, fashion showrooms will become a standard - adds Bartłomiej Zagrodnik.

Thanks to the virtual walk one can see Centrum Królewska from the inside, take a walk in the corridors and look out of the windows of one of the most recognizable and representative office buildings in Warsaw. One can see the view of the Saxon Garden and the Old Town from this award-winning office building, designed at APA Kuryłowicz & Associates studio.

Monika Gałat-Nipochorska, investor's representative, Vice President of the Management Board of Rezydent SA. points out that thanks to the continuous modernization process of Centrum Królewska and modern technical solutions, the building enjoys unflagging interest of buyers. - The office building provides, among others, security systems that meet the requirements of such institutions as investment funds and embassies – adds Monika Gałat-Nipochorska.

Michał Karolkiewicz, Junior Negotiator at Walter Herz, also points out the advanced meeting solutions available at Centrum Królewska. He informs that in the office building located at the intersection of Marszałkowska and Królewska Streets, only one office space is available, which is located on the 11th floor in the building. – A 500 sq m. office area has a study layout, but there is a possibility of adapting the space to the individual needs of the tenant –informs Michał Karolkiewicz.

The fourteen-storey building with almost 11 thousand sq m. of modern A-class office space, also offers a three-level underground car park for over 100 cars with an maintenance-free entrance and bicycle parking, changing rooms for cyclists and electric car charging stations. Centrum Królewska has a BREEAM In-Use certificate rating in Very Good in Building Management and Asset Performance.

 Virtual walk around Centrum Królewska in Warsaw

About Walter Herz

Walter Herz company is a leading Polish entity which has been operating in the commercial real estate sector across the country. For seven years, the company has been providing comprehensive and strategic investment consulting services for tenants, investors and real estate owners. It provides extensive support for both public and private sector. Walter Herz experts assist clients in finding and leasing space, and give advice when it comes to investment and hotel projects.

In addition to its headquarters in Warsaw, the company has branches in Cracow and Gdansk. Walter Herz has created Tenant Academy, first project in the country, supporting and educating commercial real estate tenants across Poland, with on site courses held in the largest cities in the country. In order to ensure the highest ethical level of services provided, the agency introduced the Code of Good Practice.  

Przypisy