Ocena pracownicza - czym jest i jakie przynosi korzyści?

Temat tygodnia Artykuł sponsorowany

Okresowa ocena pracownicza powinna być jednym z kluczowych procesów w polityce kadrowej firmy. Regularna i rzetelna przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Jak ją skutecznie przeprowadzić, aby jak najwięcej zyskać?

Ocena okresowa to cykliczny proces, który dobrze przeprowadzany pomaga zarządzać zasobami ludzkimi, badać efektywność organizacji oraz budować kulturę zaufania i wzajemnego szacunku. Polega na sprawdzeniu, czy sposób, w jaki pracownik wykonuje swoje obowiązki, pomaga realizować cele biznesowe firmy. Ważna w tym kontekście jest systematyczność i zorganizowanie. Więcej o tym, czym jest okresowa ocena pracownika, przeczytasz tutaj: https://dolineo.com/ocena-okresowa-pracownika/.

Metody oceny pracowniczej

Ocenę pracowniczą można przeprowadzić na wiele sposobów. Dobór odpowiedniej metody powinien być podyktowany potrzebami danej organizacji. Proces ma wspierać cele biznesowe firmy i odpowiadać kulturze organizacyjnej. Projektując go, trzeba pamiętać, aby był oparty na konkretnej i mierzalnej podstawie. To oznacza, że cele i oczekiwania powinny być jasno określone przed rozpoczęciem oceny.

Jakie są rodzaje oceny pracowniczej?

 • Ocena okresowa pracownika 90 stopni – to najprostszy i najszybszy sposób oceny. Pracownik jest oceniany tylko przez bezpośredniego przełożonego.
 • Ocena okresowa pracownika 180 stopni – to bardziej rozbudowana metoda. Pracownik jest oceniany nie tylko przez swojego managera, ale także sam dokonuje samooceny swojej pracy i zaangażowania.
 • Ocena okresowa pracownika 270 stopni – w tej wersji uwzględniane są trzy źródła oceny: poza samooceną pracownika i opinią przełożonego, pod uwagę bierze się także ocenę współpracowników. Tę formę wykorzystuje się często do oceny kompetencji tych osób, które ściśle współpracują z innymi zatrudnionymi, ale nie mają podwładnych.
 • Ocena okresowa pracownika 360 stopni – w tym przypadku ocena pochodzi z czterech różnych źródeł. O ocenę proszeni są przełożony, współpracownicy, podwładni oraz bezpośredni zainteresowany. To często wykorzystywana metoda do oceny kadry managerskiej.
 • Ocena okresowa 360+ – to rozszerzona wersja oceny 360 stopni; o opinię proszone są również osoby spoza firmy.
   

Co z tego będę miał? Korzyści wynikające z oceny pracowniczej

Regularnie i rzetelnie przeprowadzana ocena pracownicza przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Zatrudnieni otrzymują obiektywną i klarowną informację zwrotną na temat swojej pracy. Dzięki procesowi wiedzą, na jakim poziomie są oceniane ich umiejętności i kwalifikacje, co muszą zrobić, aby awansować, dostać podwyżkę czy otrzymać nowy projekt. To również okazja do zdefiniowania celów na przyszłość i motywacja do poprawy wyników.

Okresowa ocena pracowników pozwala pracodawcom na obiektywną ocenę efektywności zatrudnionych. Wyniki oceny mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji dotyczących awansów, podwyżek wynagrodzenia i zmiany stanowiska czy też szerzej – do planowania ścieżek kariery pracowników. To również idealne narzędzie do identyfikacji potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracowników.

Jak przeprowadzić efektywny proces ewaluacji?

Przed rozpoczęciem procesu oceny pracowniczej, warto zapoznać się z najważniejszymi zasadami:

 • kluczowe jest jasne określenie celów i spodziewanych rezultatów po przeprowadzeniu oceny pracowniczej;
 • ewaluacja pracy powinna uwzględniać podsumowanie osiągnięć podwładnego. Pozwoli to na rozwijanie mocnych stron oraz intensywniejszych działań w tych obszarach, które wymagają poprawy. Warto pamiętać, że już samo spisanie celów, do których pracownik dąży, zbliża do ich rzeczywistej realizacji;
 • wspólne określanie wymagań niezbędnych na danym stanowisku pracy oraz ustalanie celów daje pracodawcy pewność, że pracownik dokładnie wie, jakie są Twoje oczekiwania;
 • każdy pracownik musi być oceniany obiektywnie i regularnie. Ocena nie może być także celem samy w sobie. Jeśli nie wiążą się z nią konkretne zmiany (podwyżka, awans, szkolenie itd.), to pracownicy nie będą traktować jej poważnie.
   

Wsparcie w najważniejszych procesach

Regularne przeprowadzanie rzetelnej oceny pracowniczej na początku może wydawać się skomplikowanym procesem. Dolineo wspiera przedsiębiorstwa w przeprowadzeniu ewaluacji efektów pracy pracownika najpopularniejszymi metodami: 180, 270 i 360 stopni. W zależności od potrzeb, oceny można przeprowadzać co kwartał, co pół roku lub co rok oraz kilku językach (polski, angielski, czeski).

W systemie Dolineo można wybrać jedną z dwóch opcji konfiguracji. W pierwszej to przełożony wskazuje, kto będzie dokonywał oceny danego pracownika. Druga możliwość to pozostawienie podwładnemu swobody i samodzielne wskazanie osób, które dokonają oceny współpracownika lub współpracowniczki.

Praca w systemie Dolineo jest prosta i intuicyjna. System pozwala na tworzenie wielu kart ocen. Przygotowując kwestionariusz oceny, można opracować zróżnicowane pytania: otwarte, na skali od 0 do 10, ze skalą NPS lub inną dowolną. Dolineo pomaga działom HR w prosty sposób przechowywać i analizować wiedzę pozyskaną podczas rundy ocen. Osoby przeprowadzające rozmowy oceniające oraz ci, którzy pracują nad wyciąganiem wniosków dla rozwoju organizacji, z pewnością docenią możliwość łatwego i sprawnego generowania raportów.

Platforma Dolineo została tak zaprojektowana, aby maksymalnie ułatwiać codzienną pracę. Dlatego po przygotowaniu kart ocen, system automatycznie rozpoczyna pełną komunikację z pracownikami. Zatrudnieni otrzymują zaproszenie do systemu z danymi do logowania, powiadomienia o zaproszeniu do udzielenia oceny, zbliżającym się terminie czy też przygotowanym raporcie.

System ocen pracowniczych Dolineo można wypróbować bezpłatnie przez dwa tygodnie. Można z niego korzystać zarówno z urządzeń mobilnych, jak i desktopowych o dowolnej porze. Eksperci Dolineo dbają o bezpieczeństwo danych użytkowników. Zapewniamy politykę silnych haseł, a system oceny jest zabezpieczony szyfrowanym połączeniem https oraz certyfikatem SSL.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI