Dołącz do czytelników
Brak wyników
Profesjonalne szkolenie skierowane do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących firmę do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
Skuteczne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku
problematyczne przepisy • nowa dokumentacja • szacowanie kosztów pracodawcy
Jeżeli chcesz:
 • dowiedzieć się, jak prawidłowo wdrożyć PPK w firmie i jak będzie wyglądała praktyczna realizacja wpłat,
 • sprawnie przeprowadzić proces wyboru instytucji finansowej i prawidłowo udokumentować etap konsultacji z pracownikami,
 • zabezpieczyć interes pracodawcy przed nadmiernymi kosztami oraz odpowiednio przygotować dokumentację PPK na potrzeby kontroli.
Weź udział w jedynym tak praktycznym spotkaniu na rynku!
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • samodzielnie przeprowadzisz firmę przez wszystkie etapy wdrażania pracowniczych planów kapitałowych i zapewnisz prawidłową obsługę pracowników,
 • na konkretnych przykładach przećwiczysz procedurę obliczania składek i realizacji wpłat, 
 • skonsultujesz wszystkie swoje wątpliwości i punkty sporne związane z PPK z ekspertem, 
 • dowiesz się jakie procedury PPK będę podlegały szczególnemu nadzorowi i zapewnisz pracodawcy pozytywne przejście kontroli PIP
Program:
 
Panel 1. Wybór instytucji finansowej
 • Czym należy kierować się, aby wybrać najlepszą instytucję finansową z punktu widzenia interesu pracodawcy?
 • Konieczność konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników – czy pracodawca sam może dokonać wyboru instytucji finansowej w przypadku braku porozumienia z reprezentantami pracowników?
 • W jaki sposób należy udokumentować procedurę wyboru instytucji finansowej i jakie są konsekwencje w przypadku braku spisanej metodyki oraz uzasadnienia wyboru?

Analiza przypadku:

Firma posiada przedstawicieli pracowników, jednak zostali oni wybrani w zupełnie innym celu. Czy konieczne jest przeprowadzenie kolejnego głosowania i wybór nowych przedstawicieli ze względu na wdrożenie PPK?

Panel 2. Problemy pracodawców związane z zapisywaniem pracowników do PPK
 • 3-miesięczny okres zatrudnienia jako kryterium zapisania pracownika do PPK – jak wyliczyć datę zgłoszenia pracownika do PPK w przypadku np. jego ponownego zatrudnienia?
 • Podpisanie umowy o prowadzenie – ile czasu pracodawca ma na przekazanie do instytucji finansowej informacji o zapisaniu nowego pracownika? Co w przypadku przekroczenia tego terminu?
 • Jak będzie wyglądać umowa o zarządzenie oraz umowa o prowadzenie – na co koniecznie zwrócić uwagę przed podpisaniem?

Analiza przypadku:

Firma zatrudniła cudzoziemca, który nie posiada numeru PESEL. Jakie dane będą wymagane, aby zagłosić pracownika w programie PPK? Czy w przypadku cudzoziemców należy podać numer i serię paszportu?

Panel 3. Finansowanie i realizacja wpłat w praktyce
 • Jak komunikować pracownikom zmiany związane z PPK – wysokość wpłat dofinansowania przez poszczególne strony: pracodawca, pracownik, państwo oraz koszty zarządzania PPK,
 • Prawidłowe obliczenia składek i realizacje wpłat w praktyce, czyli jakie składniki wchodzą w podstawę do naliczenia składek, jak dokonywać potrąceń w przypadku różnych tytułów zajęć wynagrodzenia, kiedy należy dokonać pierwszej wpłaty?
 • Na czym polega zasada funduszu zdefiniowanej daty, czyli jakie jest ryzyko inwestowania w instrumenty finansowania i czy można określić, które instrumenty są mniej, a które bardziej ryzykowne?

Analiza przypadku:

Firma posiada podpisaną umowę ze zleceniobiorcą, który ze względu na problemy osobiste nie wykonywał w danym miesiącu pracy, w związku z tym nie otrzymał żadnego wynagrodzenia. Czy o braku składki w danym miesiącu zleceniodawca jest zobowiązany poinformować instytucję finansową?

Panel 4. Zwrot zgromadzonych wpłat
 • Deklaracja rezygnacji – jak wygląda procedura wypisania pracownika z programu PPK?
 • W jakich przypadkach będzie możliwa szybsza wypłata środków z PPK i czy będzie się to wiązało z utratą przez pracownika części zgromadzonych środków?
 • Automatyczne zapisanie pracownika do programu PPK po 4 latach od momentu złożenia rezygnacji – czyli kto powinien o tym pamiętać: pracownik czy pracodawca?
 • Dyspozycje środków na wypadek śmierci członka programu – czy środki zgromadzone w PPK są dziedziczone w pełnej kwocie?

Analiza przypadku:

Pracownik złożył wypowiedzenie w swojej dotychczasowej firmie i podjął pracę u innego pracodawcy. Nowy pracodawca współpracuje z inną instytucją finansową. Co stanie się ze środkami pracownika zgromadzonymi do tej pory w PPK?

Prelegenci:
Łukasz Kuczkowski
 
Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.
Robert Stępień
 
Radca prawny, starszy prawnik w biurze kancelarii w Krakowie, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi oraz wdrażania i rozwiązywania układów zbiorowych pracy i innych wewnętrznych źródeł prawa pracy. Reprezentuje pracodawców przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada dużą znajomość branży centrów outsourcingowych (BPO/SSC), branży produkcyjnej oraz branży handlowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR.
Zapisz się

Skuteczne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku

 • Materiały szkoleniowe.
 • Możliwość konsultacji z prelegentami.
 • Certyfikat.
 • Prezentacje prelegentów.
 • W trakcie szkolenia jest przewidziany lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poznań, 17 czerwca 2019

899 zł netto / 1105,77 zł brutto

699 zł netto

859,77 zł brutto

 

Kraków, 17 czerwca 2019

899 zł netto / 1105,77 zł brutto

699 zł netto

859,77 zł brutto

 

Warszawa, 18 czerwca 2019

899 zł netto / 1105,77 zł brutto

699 zł netto

859,77 zł brutto